www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice

Volný čas
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Radobytce

21.04.2015 publikoval: Monika Chylíková

Radobytce je malá vesnice, část města Mirotice v okrese Písek Nachází se asi 2 km na jih od Mirotic. Je zde evidováno 47 adres. Trvale zde žije 56 obyvatel.

Mirotice

Radobytce je také název katastrálního území o rozloze 3,95 km2. V katastrálním území Radobytce leží i Obora u Radobytec.

Historie :

První historická zmínka o vsi Radobytcích pochází teprve z 2. poloviny 14. století, kdy byla s několika okolními vesnicemi (Bořice, Jarotice) součástí arcibiskupského panství, jenž mělo své správní ústředí v Příbrami. V této době měla osada 27 osedlých. Pozoruhodné je, že urbář z r. 1390 nevyměřuje radobyteckým žádnou robotní povinnost. Naproti tomu byli radobytečtí  povinni vykonávat robotní úkolovou povinnost ke  dvoru v Cerhonicích, jenž patřil ke královskému panství zvíkovskému. Tato povinnost trvala až do konce 16. století. Po husitské revoluci byla skoro všechna duchovenská panství v Čechách rozvrácena. Tento osud postihl i i vesnice rychty radobytecké. Všechny tyto vesnice byly připojeny ke královskému panství zvíkovskému a během 16. století se často dostávaly do zástavy některých šlechtckých rodů - například Pešíků z Komárova, Vratislavů z Mitrovic. Během třicetileté války zakusily Radobytce, ležící na důležité komunikační tepně, řadu útrap a strádání od procházejících vojsk. Počátek 18. století přináší citelné zhoršení poddanských poměrů, projevujích se zejména nadměrným narůstáním robotních povinností. Pro velkou vzdálenost vesnic rychty radobytecké od panských dvorů varvažovských, kam museli radobytečtí dojíždět na robotu, byl r. 1730 z jednoho selského statku v Radobytcích zřízen panský dvůr, ale pro značnou odlehlost od správního ústředí byl po patnácti letech zrušen. Po roce 1770 byla robotní povinnost osedlých z vesnic radobyteckých změněna (pro velkou vzdálenost k dvorů varvažovským) v přiměřenou robotní peněžní náhradu. Na samém sklonku doby patromonijní (r. 1847) koupili maltézské panství varvažovské Schwarzenbergové orličtí.

Památky :

Kostel svatého Ondřeje. Původně gotický. Podle zápisu na faře byl kostel založen r. 1360, ale dochované stavební prvky svědčí pro jeho postavení již ve 13. století. Kolem kostela byl hřbitov, jehož obvod ohraničuje mohutná kamenná zeď. Po celé 16. století byl administrován kněžími kališnickými a evangelickými. Podle směnné smlouvy z  r. 1599, ujednané mezi králem Rudolfem a tehdejším velkopřevorem řádu maltézského Matoušem Děpoltem z Lobkovic, převzal řád maltézský ves Radobytce, čímž přešlo právo patronátní i na zdejší faru. Od r. 1739 na faru byli dosazováni kněží řádu maltézského.

Mirotice

Kaple zasvěcená Svaté Rodině se nachází pod kostelem.

Ve vesnici roste památný strom jírovec maďal.