www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice

Úřad
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Matrika

21.04.2015 publikoval: Monika Chylíková
Matriční úřad
 
- vede matriky a sbírky listin, provádí v nich zápisy, včetně jejich 
  změn 
- přijímá oznámení o narození dítěte v matričním obvodu,
- sepisuje zápisy o určení otcovství k dítěti
- přijímá prohlášení o volbě druhého jména
- přijímá žádosti o uzavření manželství, vystavuje oddací listy, 
  zpracovává hlášení soudu o rozvodech manželství, změny příjmení po 
  rozvodu
- přijímá žádosti  o změnu příjmení a vydává rozhodnutí
- vystavuje úmrtní listy
- zpracovává podklady pro zvláštní matriku v Brně - narození, 
  uzavření manželství a úmrtí našich občanů v cizině
- vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 
  našich občanů v cizině
- vystavuje osvědčení pro uzavření církevních sňatků
- zajišťuje organizačně průběh svatebních obřadů
- ověřuje opisy listin a podpisy na listinách,
 
K uzavření manželství je třeba předložit
 
- vyplněný dotazník k uzavření manželství
/files/files/dok%202019/dotaznik.pdf
- rodný list
- doklad o státním občanství, výpis z evidence obyvatel o trvalém 
  pobytu a osobním stavu (tyto doklady nahradí občanský průkaz)
- pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, byl-li 
  rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v ČR účinný – 
  rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (upřesní 
  matrikářka) nebo úmrtní list zemřelého manžela
  = doklady v cizím jazyce musí být přeloženy naším soudním 
     tlumočníkem =
- snoubenec, který je cizincem k předepsanému tiskopisu připojí 
  doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (nesmí být k datu 
  uzavření manželství starší 6 měsíců) a potvrzení o oprávněnosti  
  pobytu na území ČR vydané cizineckou policií, které nesmí být starší 7 
  pracovních dnů ke dni uzavření manželství (ne občané evropské unie), 
  vyšší ověření cizozemských dokladů upřesní matrikářka
 
Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.
K uzavření církevního sňatku je třeba Osvědčení, které vydává matriční úřad podle místa uzavření manželství.
/files/files/dok%202019/Zadost%20o%20vydani%20osvedceni.pdf
 
/files/files/dok%202019/Priloha%20k%20Zadosti.pdf
 
Správní poplatek za uzavření manželství 
 
- mimo dobu stanovenou radou obce a na kterémkoli vhodném  
  místě:
- ve správním obvodu    1.000,- Kč
- mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR  3.000,- Kč
- snoubenci, kdy jen jeden má trvalý pobyt na území ČR 2.000,- Kč
 
          Mirotice
  
Úředně stanovená doba radou města pro uzavření manželství
 
8:00  –  14:00 hodin           PÁTEK, SOBOTA
 
Žádost o povolení na kterémkoliv vhodném místě:
/files/files/dok%202019/Zadost%20x%20mimo%20misto.pdf
 
Souhlas majitele nemovitosti s vykonáním svatebního obřadu
/files/files/dok%202019/Souhlas%20majitele(1).pdf
 
Žádost o povolení mimo dobu:
/files/files/dok%202019/Zadost%20x%20mimo%20dobu.pdf
 
Úředně určená místnost k uzavření manželství
 
Obřadní síň
Náměstí Mikoláše Alše 18, Mirotice
 
- vyřizuje agendu výpisů z CZECH POINTU.
 
Kontakt:

Bc. Přibylová Kateřina      382 229 361      podatelna@mirotice.cz

Mirotice

Přihláška na vítání občánků:

     Vítání občánků - přihláška