Úřad
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Matrika

21.04.2015 publikoval: Monika Chylíková
Matriční úřad vyřizuje :
-vede matriky a sbírky listin, provádí v nich zápisy, včetně jejich změn, 
-přijímá oznámení o narození dítěte v matričním obvodu,
-sepisuje zápisy o určení otcovství k dítěti
-přijímá prohlášení o volbě druhého jména
-přijímá žádosti o uzavření manželství, vystavuje oddací listy, zpracovává
 hlášení soudu o rozvodech manželství, změny příjmení po rozvodu
-přijímá žádosti  o změnu příjmení a vydává rozhodnutí
-vystavuje úmrtní listy
-zpracovává podklady pro zvláštní matriku v Brně - narození, uzavření
 manželství a úmrtí našich občanů v cizině
-vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství našich
 občanů v cizině
-vystavuje osvědčení pro uzavření církevních sňatků
-zajišťuje organizačně průběh svatebních obřadů
-ověřuje opisy listin a podpisy na listinách,
 
K uzavření manželství je třeba předložit
-vyplněný dotazník k uzavření manželství
-rodný list
-doklad o státním občanství, výpis z evidence obyvatel o trvalém pobytu a
 osobním stavu (tyto doklady nahradí občanský průkaz)
-pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, byl-li rozvod
 vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v ČR účinný – rozhodnutí
 Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (upřesní matrikářka) nebo úmrtní
 list zemřelého manžela
 doklady v cizím jazyce musí být přeloženy naším soudním tlumočníkem
-snoubenec, který je cizincem k předepsanému tiskopisu připojí doklad o
 právní způsobilosti k uzavření manželství (nesmí být k datu uzavření
 manželství starší 6 měsíců) a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR
 vydané cizineckou policií, které nesmí být starší 7 pracovních dnů ke dni
 uzavření manželství (ne občané evropské unie), vyšší ověření cizozemských
 dokladů upřesní matrikářka
 Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis a předloží
 jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.
 K uzavření církevního sňatku je třeba Osvědčení, které vydává matričním
 úřad podle místa uzavření manželství.
 Správní poplatek za uzavření manželství :
 -mimo dobu stanovenou radou obce a na kterémkoli vhodném místě ve
  správním obvodu  -  1.000,- Kč
-mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR  -  3.000,- Kč
-mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR
 -  2.000,- Kč
Úředně stanovená doba radou města pro uzavření manželství:
8:00  –  14:00 hodin, pátek a sobota
 
Úředně určená místnost k uzavření manželství:
obřadní síň, Náměstí Mikoláše Alše 18, Mirotice
 
Vyřizuje agendu výpisů z CZECH POINTU.
 
Kontakt:

Marie Štědronská    382 229 361     socialni@mirotice.cz

 

Vítání občánků